Algemene Voorwaarden

1.    Elk ondertekend order verbindt solidair de ondertekenaar in eigen naam alsmede de persoon of rechtspersoon waarvoor de ondertekenaar handelt.

2.    Behoudens andersluidende schriftelijke overeenkomst zijn onze facturen contant betaalbaar te Kruibeke, uiterlijk veertien dagen na factuurdatum. Wissels of aanvaarding van betalingsmodaliteiten brengen geen schuld-vernieuwing mee of doen geen afbreuk aan de clausule wat betreft de plaats van betaling.

3.    Bestellingen door de koper of de opdrachtgever ondertekend, kunnen niet worden vernietigd, dan mits een forfaitaire schadevergoeding van 30% op het order.

4.    De verkoper zal geen verantwoordelijkheid dragen ingeval van vertra-ging van de levering, wat er ook de oorzaak mag van zijn.

5.    De verkoopprijs van de te leveren goederen zal mogen veranderd worden zonder voorafgaandelijke kennisgeving aan de koper, zelfs zo er voorschotten zijn betaald. Indien de fabrikant zijn tarief verandert, zullen de prijzen van het tarief dat in voege is op het ogenblik van de levering toegepast worden.

6.    De geleverde goederen blijven eigendom van de verkoper, totdat zij volledig betaald zijn. Deze clausule wordt bekrachtigd door art. 491 van het Strafwetboek: ‘Hij die ten nadele van een ander goederen, koop-waar, biljetten, kwijtingen, geschriften van om het even welke aard, die een verbintenis of een schuldbevrijding inhouden of teweegbrengen en die hen overhandigd zijn onder verplichting om ze terug te geven of ze voor een bepaald doel te gebruiken of aan te wenden, bedrieg-lijk verduistert of verspilt, wordt gestraft met een gevangenisstraf van één maand tot vijf jaar en met een geldboete van €0,65 tot €12,50. De schuldige kan bovendien worden veroordeeld tot ontzetting van rechten overeenkomstig art. 33.’

7.    Op het bedrag van onze factuur is van rechtswege een interest ver¬schuldigd, gerekend tegen 12% per jaar, vanaf de vervaldag door het eenvoudig bereiken van de termijn en dit zonder enige ingebrekestel-lin g.
Alle kosten veroorzaakt door wanbetaling vallen ten laste van de debi-teur.

8.    Klachten of bezwaren moeten schriftelijk worden ingediend binnen de 8 dagen na ontvangst der factuur. Na deze termijn worden onze leveringen en prestaties beschouwd als zijnde definitief aanvaard. De termijn van 8 dagen kan worden verkort voor de gevallen voorzien in deze algemene en huurvoorwaarden.

9.    Indien het factuurbedrag niet betaald wordt op de vervaldatum, zal het zonder verdere ingebrekestelling eveneens verhoogd worden met een forfaitaire vergoeding wegens laattijdigheid en buitengerechtelijke administratieve kosten van 10% met een minimum van €125,00.

10.    De huurder verplicht zich ertoe Publi-Rent in kennis te stellen van de aanwezigheid van niet zichtbare nutsleidingen, nodig voor het voorko-men van schade bij uitvoering der werkzaamheden, zoniet is de huurder verantwoordelijk voor eventuele beschadiging hiervan en de schade die hieruit voortvloeit.

11.    Alle geschillen vallen onder de uitsluitende bevoegdheid van de Rechtbanken van het rechtsgebied waarin de firma Publi-Rent gevestigd is of van de Rechtbanken en Vredegerechten van Antwerpen-Stad, dit naar keuze van Publi-Rent.

HUURVOORWAARDEN

1.    De verkopen, verhuringen en gelijk welke andere prestaties van Publi-Rent zijn van rechtswege onderworpen aan de volgende algemene voorwaarden die alle voorgaande voorwaarden teniet doen alsook deze uitgaande van de klant. Deze algemene voorwaarden kunnen gebeurlijk aangevuld worden door bijzondere voorwaarden, welke bepaald zullen worden in het bestek. Het doorgeven van een bestelling door de klant, al of niet door middel van een ondertekende bestelbon, behelst auto-matisch en zonder voorbehoud de aanvaarding van alle algemene en bijzondere voorwaarden.

2.    Het eerste ontwerp (voorontwerp) vergezeld van een volledig bestek is 
vrijblijvend en houdt geen enkele verplichting in voor de klant. Indien de klant volgend op het voorstel van het voorontwerp wijzigingen en/ of aanvullingen op het voorontwerp laat aanbrengen of een nieuw voorontwerp laat uitwerken, dan zal hij automatisch, indien geen bestel-ling volgt, een vergoeding betalen van 10% van het bestek. Alle door Publi-Rent overhandigde documenten moeten binnen de 8 dagen terug-gestuurd worden per aangetekende post.

3.    Alle tarieven zijn berekend voor de duur van de tentoonstelling met een maximum van 14 dagen, tenzij anders overeengekomen. Verplaatsingen worden aangerekend volgens beschikbare en aanpas-bare tabel.

4.    Bestellingen dienen bevestigd te worden ten laatste 14 dagen vóór de tentoonstelling. Later binnengekomen bestellingen worden verhoogd met 20%.

5.    Publi-Rent is slechts gebonden tot uitvoering van een overeenkomst, na ontvangst van een door de klant naar behoren ondertekende bestel-bon.

6.    Een voorschot van 50% dient betaald te worden vóór de aanvang van de tentoonstelling en het saldo contant bij ontvangst van factuur.

7.    In geen enkel geval za! Publi-Rent verantwoordelijk gesteld worden voor gelijk welke schade, door val van een structuur- of versieringsele-ment of eender wat en dit tijdens de opbouw, het verloop van de beurs, salon of gelijk welke andere manifestatie. Dit geldt eveneens tijdens het afbreken en weghalen. Dit geldt ook voor gelijk welke koopwaar, eigendom van de klant, aanwezig in de stand, opgestapeld in onze werkplaats, tijdens het vervoer, behandeling of aanpassingen, door ons uitgevoerd.

8.    De huurgoederen zijn echter vanaf het moment van afgifte door Publi-Rent, dan wel vanaf het moment dat zij ter beschikking van de huurder gelaten zijn tot op het moment van de teruggave of terugname, volledig voor rekening en risico van de huurder.
De huurder moet zich bijgevolg “all risk” laten verzekeren, ook tegen-over derden.

9.    Het is ten strengste verboden dat de klant aan de structuur van de stand of aan het gehuurde materiaal veranderingen aanbrengt, zelfs gedeeltelijk schildert, behangt, de voorziene kleuren wijzigt e.d. of voorwerpen van gelijk welke aard, hetzij borden, lichtreclames e.d. aan de structuur van de stand ophangt.

10.    Alle in huur gegeven goederen worden verondersteld in perfecte staat te zijn, indien bij afhaling of aangifte door de klant hierop geen opmerkingen werden gemaakt.

11.    Van zodra een diefstal wordt vastgesteld moet hiervan aangifte gedaan worden bij politie van de plaats van de feiten en dient Publi-Rent hiervan onmiddellijk op de hoogte gesteld te worden.

12.    De huurder, zijn afgevaardigde en al degenen die door deze over¬eenkomst verbonden zijn, verbinden zich ertoe Publi-Rent binnen de 24 uren op de hoogte te brengen van diefstal of verlies van huurgoederen, beschadiging, beslag of faling.

13.    De huurder is in elk geval gehouden elke schade voor de verhuurder volledig te vergoeden, ongeacht de oorzaak.

14.    Ongeacht de oorzaak bedraagt de schadevergoeding ten aanzien van de huurgoederen zelf forfaitair 85% der nieuwe aankoopwaarde, doch voor nieuwe of zeldzame goederen ten hoogste de nieuwwaarde ervan. Beschadigde huurgoederen worden gedurende ten hoogste 30 dagen na datum waarop de schade bij factuur in rekening werd gesteld door Publi-Rent ter beschikking van de huurder gehouden.

15.    In zoverre Publi-Rent ingevolge zware fout tot enige schadevergoe¬ding zou gehouden zijn, dan is de vergoeding van rechtswege beperkt tot herstel of vervanging van de beschadigde goederen en dit naar keuze van Publi-Rent. Elke vergoeding voor “consequential damage” is evenwel hoedanook uitgesloten.

16.    De huurder is verantwoordelijk voor het bezorgen van eventuele toegangsbewijzen en andere documenten, die noodzakelijk zijn voor het eventueel opbouwen en aansluiten op de stand.

17.    Alle eventueel gemeentelijke en/of andere taxen en toelatingen zijn ten laste van de huurder.